Nội dung

Tham nhũng là gì? tham nhũng bị xử lý thế nào?

20, Tháng 10, 2021

Thông tư 145/2020/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí

7, Tháng 8, 2021

Nghị định 04 /2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

12, Tháng 3, 2021

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020

15, Tháng 1, 2021
Nghị định 130/2020/NĐ-CP-về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nghị định 130/2020/NĐ-CP-về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

4, Tháng 1, 2021
NGHỊ ĐỊNH 143_2020_ND-CP_Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số1082014NĐ-CP ngày 20/11/2014 của CP về chính sách tinh giản biên chế và nhgij định số 1132018NĐ-CP ngày 31/8/2018 của CPvề sửa đổi,

NGHỊ ĐỊNH 143_2020_ND-CP_Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số1082014NĐ-CP ngày 20/11/2014 của CP về chính sách tinh giản biên chế và nhgij định số 1132018NĐ-CP ngày 31/8/2018 của CPvề sửa đổi,

16, Tháng 12, 2020

Số 2783/QĐ-ĐHKTCN ngày 29/9/2020 về ban hành Quy định TCD

27, Tháng 10, 2020

Chỉ thị 27/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối VÓI công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, ngưòi đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

27, Tháng 10, 2020

Thông tư 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của TTCP về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

23, Tháng 10, 2020

Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ GD&ĐT

23, Tháng 10, 2020

Bộ câu hỏi tìm hiểu về Luật PCTN 2018

30, Tháng 6, 2020

Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

28, Tháng 5, 2020

Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp...

10, Tháng 4, 2020

So sánh Luật GDĐH 2012- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH 2018

18, Tháng 3, 2020

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

16, Tháng 3, 2020
Page 1/3 <123>