Nội dung

Lịch sử hình thành

Quá trình hình thành và phát triển:

 Phòng Thanh tra - Pháp chế (Department of inspection – Low) là một trong 9 Phòng chức năng trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp  được thành lập theo Quyết định số 725/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trên cơ sở tách Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

  Trong quá trình hình thành và phát triển, Phòng Thanh tra - Pháp chế trải qua nhiều giai đoạn với những tên gọi khác nhau:

- Từ năm 2005 - 2006: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Giai đoạn 2006 - tháng 6/2014: Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Từ tháng 6/2014 đến nay: Phòng Thanh tra - Pháp chế.
Các thành tich đã đạt:
  Với những đóng góp tích cực trong công tác Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, tập thể và cán bộ viên chức của Phòng đã đạt được những thành tích như sau: 
* Tập thể:
- Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến các năm học: 2009 - 2010, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 – 2014.
- Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc năm học 2010 - 2011.
* Cá nhân:
- Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo: 03 cán bộ
- Bằng khen Đại học Thái Nguyên: 02 cán bộ
- Huy chương vì sự nghiệp giáo dục: 03 cán bộ
Địa chỉ giao dịch:
 
  Tiếng Việt:
  Phòng Thanh tra – Pháp chế, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
  Địa chỉ: đường 3/2 – TP Thái Nguyên
  Điện thoại: 0280.3847903
  Email: thanhtraphapche@tnut.edu.vn
English:
Department of inspection – Low , Thai nguyen University of Technology 
Address: 3/2  St, Thai Nguyen City, Viet Nam.
Tel: 0280.3847903
Email: thanhtraphapche@tnut.edu.vn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn