Nội dung

Phân công trách nhiệm cho các đơn vị thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 (Chỉ thị 10) của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phân công trách nhiệm cho các đơn vị chức năng, cụ thể như sau:

Kính gửi:            - Các Vụ KHTC, GDTrH, GDCN, GDĐH, PC;
                              - Cục Công nghệ thông tin.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 (Chỉ thị 10) của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phân công trách nhiệm cho các đơn vị chức năng, cụ thể như sau:

          1. Trách nhiệm của Thanh tra Bộ

- Là cơ quan thường trực của Bộ về việc tổ chức triển khai Chỉ thị 10, tổng hợp những nội dung, những yêu cầu của các đơn vị chức năng liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 10, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện về chương trình, tài liệu giảng dạy nội dung PCTN dùng trong các cấp học và trình Bộ trưởng phê duyệt làm tài liệu chính thức giảng dạy trong các nhà trường;

- Dự thảo văn bản hướng dẫn chung về triển khai Chỉ thị 10 từ năm học 2013-2014 trình Lãnh đạo Bộ ký, ban hành;

- Chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung học phổ thông về phương pháp lồng ghép, tích hợp nội dung PCTN phù hợp với cấp học theo tinh thần hiệu quả, tiết kiệm;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn