Nội dung

Chức năng nhiệm vụ Phòng Thanh tra - Pháp chế

1. Chức năng

- Thanh tra - Pháp chế là tổ chức thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

- Thanh tra - Pháp chế tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong nhà trường; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong nhà trường và thực hiện những công tác khác được giao

 2. Nhiệm vụ

2. 1. Công tác thanh tra

- Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra định kỳ và báo cáo cho hiệu trưởng.

- Tổ chức các họat động thanh tra theo sự chỉ đạo trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng. Trong quá trình tổ chức thanh tra nếu cần có thể đề xuất với Hiệu trưởng để có thể huy động cán bộ, viên chức trong trường để đảm bảo có đủ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật giáo dục đối với cá nhân, đơn vị trong trường. Qua họat động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết, điều chỉnh và hoàn thiện đối với các qui định quản lý và các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của trường.

- Thanh tra việc thực hiện quy chế, quy định và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

 - Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo: xác minh làm rõ và đề xuất biện pháp giải quyết. Giúp Hiệu trưởng tiếp công dân theo qui định của Luật khiếu nại, tố cáo. Tổng hợp, báo cáo cho toàn trường về công tác này.

 - Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, đào tạo, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của trường.

 -Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 2.2. Công tác pháp chế

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản hành chánh, có phạm vi điều chỉnh một hoặc nhiều lãnh vực khác nhau, trước khi ban hành. Tổ chức công tác xây dựng và ban hành các văn bản áp dụng qui phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo.

- Tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đào tạo.

- Giúp Hiệu trưởng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trường, của cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên và học viên của trường.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội qui qui chế cho cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên và học viên của trường. Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội qui, qui chế và kiến nghị những biên pháp xử lý vi phạm.

 - Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản qui phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gởi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi bổ sung văn bản qui phạm pháp luật.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn