Nội dung

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC THÁNG 12/2014 VÀ THÁNG 01/2015

TT

Nhiệm vụ và phân công

Người thực hiện

Thời gian

hoàn thanh

Đơn vị phối hợp

1

Điều hành và tổ chức thực hiện các công việc của phòng

Phạm Thị Mai Yến2

Xếp hạng giảng viên và CBVC 6 tháng cuối năm

28/12/2014

- Các đơn vị

3

Xếp hạng các đơn vị đào tạo về chuẩn tiếng Anh, sử dụng sách tiếng Anh, E-learning, NCKH-CGCN 6 tháng cuối năm

28/12/ 2014

- Phòng Khoa học và HTQT;

- Trung tâm Liên kết đào tạo quốc tế;

- Các đơn vị đào tạo.

4

Lấy ý kiến phản hồi của người học đối với giảng viên

25/1/2015

- Phòng CNTT-TV;

- Các đơn vị đào tạo.

5

Hoàn thành báo cáo Phòng chống tham nhũng tháng 11, 12, 6 tháng cuối năm 2014 và báo cáo năm 2014.

Vũ Phương Lan

31/12/2014


6

Thu thập dữ liệu về đánh giá CBVC 6 tháng cuối năm và tổng hợp kết quả

25/12/2014

- Các đơn vị

7

Thu thập dữ liệu xếp hạng các đơn vị đào tạo về chuẩn tiếng Anh, NCKH-CGCN 6 tháng cuối năm và tổng hợp kết quả

25/12/2014

- Các đơn vị đào tạo

8

Tổng hợp ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giang dạy của giảng viên

23/1/2015

- Phòng CNTT-TV

- Các đơn vị đào tạo

9

Quản lý công tác 3 công khai

Nguyễn Thị Thanh Thảo


-Phòng TC-HC;

-Phòng Đào tạo;

-Phòng CTHSSV;

-Phòng CNTT-TV

10

Thu thập dữ liệu về đánh giá giảng viên 6 tháng cuối năm và tổng hợp kết quả

25/12/2014

- Các đơn vị đào tạo

11

Thu thập dữ liệu xếp hạng các đơn vị đào tạo về sử dụng sách tiếng Anh, E-learning 6 tháng cuối năm và tổng hợp kết quả

25/12/2014

- Các đơn vị đào tạo

12

Tổng hợp ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giang dạy của giảng viên

23/1/2015

- Các đơn vị đào tạo

Tin mới hơn

Tin cũ hơn