Nội dung

Kế hoạch trọng tâm tháng 11,12/2014 và tháng 1/2015

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

THÁNG 11, 12/2014 VÀ THÁNG 1/ 2015

TT Nhiệm vụ Thời gian hoàn thành
1 Xếp hạng giảng viên, CBVC 6 tháng cuối năm 25/12/2014
2 Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dậy của giảng viên online 25/01/2015
3 Hoàn thành báo cáo 3 công khai theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo 30/11/2014
4 Xếp hạng các đơn vị đào tạo về chuẩn tiếng Anh, sử dụng sách tiếng Anh, E-learning, NCKH-CGCN 6 tháng cuối năm
31/12/2014

Tin mới hơn

Tin cũ hơn