Nội dung

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 và phương hướng năm 2015

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC THANH TRA - PHÁP CHẾ NĂM 2014

+ Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của giảng viên và CBVC trong toàn trường.

- Kiểm tra việc thực hiện ngày công, giờ công của CBVC khối văn phòng và giảng viên dưới 3 năm.

- Kiểm tra tình hình giảng dậy của giảng viên.

- Kiểm tra, giám sát việc giao và chấm bài tập về nhà cho sinh viên tại các đơn vị đào tạo.

- Kiểm tra bài giảng, vở ra bài tập hoặc nhiệm vụ về nhà từ sách tiếng Anh của giảng viên.

- Kiểm tra việc đưa bài giảng, bài tập, chữa mẫu  bài tập về nhà, sửa bài tập, nhiệm vụ về nhà của sinh viên trên E-Learning.

- Kiểm tra việc ăn mặc của sinh viên trong khuân viên nhà trường.

+  Kiểm tra công tác coi thi, chấm thi, báo điểm của các đơn vị đào tạo.

+ Kiểm tra việc đánh giá kết quả học tập năm học 2014 - 2015.

+ Kiểm tra hồ sơ sinh viên trước khi tốt nghiệp và kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

+ Kiểm tra điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ thực hành, thực tập của sinh viên.

+ Kiểm tra việc hướng dẫn thực hành, chấm và báo điểm thực hành của trung tâm thực hành và trung tâm thí nghiệm.

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc cập nhật dữ liệu 3 công khai.

+ Tiếp tục triển khai công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra, xử lý các vụ việc theo đúng quy định.

+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TÁC THANH TRA – PHÁP CHẾ NĂM 2015

2.1. Công tác Thanh tra

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của của giảng viên, CBVC toàn trường.

- Triển khai kế hoạch tổ chức ngày pháp luật Việt Nam năm 2014 và phối hợp với các đơn vị đào tạo, Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền việc thực hiện pháp luật trong nhà trường.

- Kiểm tra việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, kiểm tra kết thúc học phần.

- Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng.

- Báo cáo trình Hiệu trưởng quyết định tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện các đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm nội quy, quy chế của Nhà trường, pháp luật của nhà nước, theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện triển khai nội dung phòng chống tham nhũng theo chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013 - 2014.

2.2. Công tác Pháp chế

- Lập kế hoạch phổ biến kiến thực về pháp luật liên quan đến công tác giáo dục, Luật giáo dục, Pháp lệnh cán bộ công chức, Luật phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ… trình Hiệu trưởng duyệt cho CBVC và sinh viên.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường.

- Tham gia và phối kết hợp các đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế, quy định của nhà trường

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn